Generativ AI i akademiskt skrivande

Generativ Artificiell Intelligens (GAI) är en form av artificiell intelligens som kan skapa nya data, som exempelvis kod, texter och bilder. I ett GAI-verktyg, som exempelvis Chat GPT, kan användare interagera med en chattbot genom att ställa frågor eller ge instruktioner, som chattbotten svarar på. De uppmaningar som du ger kallas för promptar och ju mer specifika de är desto bättre svar får du av chattboten. Svaren basereras på information som verktyget har tränats på genom stora mängder data från olika källor, såsom böcker, webbsidor, sociala medier och databaser. 

Hur kan jag använda GAI?

Vid ansvarsfull användning kan GAI-verktyg vara mycket användbara i studier, som ett komplement till den egna kreativiteten. 

  • Söka efter information relaterat till ditt ämne.
  • Sammanfatta rapporter och artiklar, samt få förklaringar till nyckelbegrepp.
  • Brainstorma idéer, förslag och argument, samt för feedback och tips på förbättringar.
  • Hjälp med att komma igång genom att generera utkast.
  • Översätta texter som inte är skrivna på ditt modersmål.
  • Förbättra grammatik och språk.

Granska svaren kritiskt

Svaren eller materialet som AI-tjänsten genererar kan ofta vara relevant och användbart, men är inte alltid helt korrekt. AI-verktyget visar hur svaret på din fråga eller uppmaning vanligtvis ser ut, men chattboten kan inte utföra källgranskning eller bedöma trovärdigheten hos källor på samma sätt som en människa. Dessutom kan AI-verktyget hallucinera, vilket innebär att det skapa fantasifulla tolkningar av den data som det har matats med. Svaren kan låta mycket trovärdiga även om de inte är realistiska eller sanna. Därför är det viktigt att alltid kritiskt granska chattbotens förslag.

Använd alltid originalkällor när du skriver, eftersom chattboten kan hitta på källor som inte existerar. GAI-verktyget kan inte heller avgöra upphovsrätten på den information det har på tränats på, så det är ditt ansvar att granska detta.

Tänk även på att AI-genererat material kan räknas som plagiering vid obearbetad användning. Det innebär att om du använder den AI-genererade texten och presenterar den som din egen utan att ange AI som källa kan det räknas som fusk. Det gäller även om AI har gjort en omfattande språklig bearbetning av din text som du använder rakt av. Kom ihåg att du är själv ansvarig för den text som lämnas in och ska bedömas. GAI-tjänster bör därmed endast användas som stöd i lärprocessen och inte för att producera texter åt dig. Det är ditt ansvar att skapa äkta och korrekt innehåll.

Grafiken är anpassad av lärare på Kognitionsvetenskapliga programmen
vid LiU med utgångspunkt från Matt Miller på DitchThatTextbook.com.

Tillåts generativ AI i inlämningsuppgifter?

Det finns inget enkelt svar på hur generativa AI-verktyg tillåts för studenter i studierna. Regler och riktlinjer kan variera beroende på lärosäte och kan skilja sig åt även på kursnivå. Vanligtvis är att det den kursansvariges ansvar att bestämma om och hur AI-verktyg får användas. Därför är det viktigt att du undersöker vilka regler som gäller i din kurs. Du behöver även veta hur du ska redovisa om du har använt generativ AI i ditt arbete. Det är alltid bäst att du konsulterar din lärare för att klargöra när referens till AI-verktyget behövs och när den kan uteslutas.

En del lärosäten har avtal med företag som tillhandahåller GAI-verktyg, som exempelvis Microsofts Copilot. Detta för att ge ökat skydd för din och lärosätets data.

Så kan du använda GAI-verktyg i skrivprocessen

Förutsatt att verktyget används ansvarsfullt, kan generativ AI kan vara en värdefull resurs i det akademiska skrivandet. Nedan ger vi dig några tips på hur du kan dra nytta av GAI-verktyg i skrivprocessens sex faser

1. Förarbete

I förarbetet analyserar du uppgiften, funderar över syftet och på vilken typ av material du behöver. Här kan GAI vara ett effektivt bollplank och en diskussionspartner, samt en hjälp till att sätta igång. Du kan exempelvis be om uppslag till frågeställningar utifrån ditt ämnesområde. Förslagen kan du sedan använda som inspiration till att bilda dig egen problemformulering och ett relevant syfte

I denna fas kan du även använda GAI-verktyget på följande sätt:

  • Som sökfunktion för att hitta relevant material.
  • Översätta texter från ett annat språk. 
  • Be om förklaringar och förtydliganden till okända begrepp.
  • Få sammanfattningar av längre texter som du funderar på att använda i arbetet.

Observera att GAI-verktyget kanske inte ger information gällande de senaste rönen kring forskningen. Svaren baseras på den information som verktyget har matats med fram till ett visst datum. GAI kan hjälpa till att hitta källor och ge tips om var du kan söka efter den senaste forskningen, men kan inte ge direkt vetenskaplig information eller text. Därför är det viktigt att manuellt söka efter den senaste forskningen, till exempel via bibliotekets databaser. Ett GAI-verktyg som ChatGPT kan därmed underlätta i inledningsfasen vid informationssökningen, men för mer avancerade sökningar finns det speciella GAI-verktyg som söker bland vetenskapliga undersökningar kopplade till databaser.  Scopus AI är exempel på ett av dessa.

2. Utkast

I den andra fasen kan GAI-verktyget underlätta skapandet av en lämplig disposition som strukturerar arbetet på ett tydligt sätt. Verktyget kan till exempel ge rubrikförslag och kort information om vad varje avsnitt bör innehålla. Det AI-baserade utkastet kan sedan tjäna som inspiration till ditt eget utkast med egenproducerat material. 

Om du fastnar i skrivandet, kan du be AI-verktyget om förslag till formuleringar. Det kan vara användbart för att komma vidare. Tänk dock på att vara försiktig och använd inte den genererade texten rakt av. Det är viktigt att du själv förstår och äger din text för att kunna dra nytta av kunskap och återkoppling, samt för att undvika upphovsrättsliga problem och plagiat.  

Kom ihåg att AI saknar mänsklig kreativitet. Texter som genereras av AI kan ibland bli ointressanta eftersom AI-verktyg ofta använder generiska formuleringar. Dessutom kan den AI-genererade texten vara en upprepning av redan befintligt material som finns på nätet.

3. Respons

I responsfasen kan generativ AI vara användbart för att ifrågasätta delar av ditt arbete. Du kan exempelvis få förslag på vanliga frågor som ställs vid ett mittseminarium för att förbereda dig på motargument från läsaren eller handledaren. Genom att använda AI som en virtuell ”motsägelsepartner” kan du korrigera eventuella brister redan innan responssituationen. 

Även i denna fas kan du få tips på språkliga förbättringar eller formuleringar och hjälp med att korrigera mindre språkfel, som exempelvis felstavningar. Var försiktig med att låta AI omformulera en större textmängd, eftersom ditt arbete ska vara självständigt och riskerar att ifrågasättas. Tänk även på att vara försiktig med att lägga in hela din text till GAI-verktyget för att få den rättad, eftersom det kan innebära att du överlåter rättigheterna av din text till tjänsteleverantören. Texten kan då exempelvis användas för att träna verktyget och spridas till andra användare. Se till att vara medveten om sekretess- och användarvillkoren i GAI-verktyget. 

På samma sätt är det viktigt att tänka på att aldrig lägga in andra studenters texter i ett GAI-verktyg, eftersom varje student har upphovsrätten till sitt eget material. Genom att skriva in andras texter behandlar du materialet som ditt eget, vilket innebär akademisk oärlighet. Dessutom riskerar handlingen att bli ett brott mot studentens upphovsrätt, om du inte har fått dennas tillstånd. Innehåller texten dessutom känslig information riskerar denna att spridas på olämpligt sätt. Därför bör du aldrig dela med dig av känslig eller hemlig information till ett GAI-verktyg.

4. Omarbetning

I omarbetningsfasen kan du diskutera den kritik du har fått under responsfasen med GAI-verktyget. På så sätt kan du få nya perspektiv och förslag på hur du kan åtgärda eventuella brister. Du kan även be GAI-verktyget om inspiration till nya idéer att jobba vidare på, samt diskutera hur du kan utveckla dina tankegångar och befintliga argument. Om du använder idéer som är helt genererade av AI kan du behöva kontrollera med kursansvarig om du behöver referera till GAI-verktyget.

5. Korrekturläsning

Vid korrekturläsningen bör du noggrant granska din text för att upptäcka eventuella språkliga felaktigheter. Det kan vara lockande att låta ett generativt AI-verktyg korrekturläsa hela din text, men du behöver vara medveten om att du då ger AI-verktyget tillfällig åtkomst till din text. Därmed kan du riskera upphovsrätten till den AI-bearbetade texten och att den sprids vidare. 

För att synliggöra grammatiska felaktigheter eller språkliga otydligheter, kan du istället lägga in en neutral del av texten i verktyget och be om förslag på ändringar. På så sätt kan du bli uppmärksam på upprepade misstag som du gör och kan vara observant på när du korrekturläser resten av din text. Se till att AI-förslagen inte ändrar innebörden av din text om du bestämmer dig för att använda dem.

Ett alternativ till generativ AI är att använda andra verktyg som rättstavnings- och grammatikkontrollen i Word. Du kan också be någon utomstående att läsa igenom ditt arbete. 

6. Slutlig omarbetning

Efter dina slutliga justeringar bör du göra en sista manuell genomläsning för att se att arbetet är korrekt och följer de givna riktlinjerna. Reflektera även över hur du har använt generativ AI i processen och var transparent med användningen av AI-verktyg i arbetet. Följ direktiven från din institution angående hur du ska referera till AI-verktyg.

Tänk på att!
Kom ihåg att AI är ett komplement till din egen kreativitet och förståelse. Använd verktyget med omsorg och kritiskt tänkande för att förbättra ditt skrivande!

Tekniken förändras ständigt

Tänk på att tekniken ständigt pågår och därmed kan information på denna sida förändras snabbt. AI-tekniken förbättras hela tiden och det kan vara svårt att skilja på material som är producerat av en AI-modell och material som är skapat av människor. Samtidigt som det finns många fördelar med att ta hjälp av AI i sitt studie- och yrkesliv, så kan användningen skapa etiska dilemman och andra svårigheter.

EU har godkänt ett förslag på en lag för att för att reglera AI med syfte att se till att de system som används ska vara säkra, transparanta, spårbara, icke-diskriminerade och miljövänliga. Det innebär att systemen ska att analyseras utifrån den risk de utgör för användare och mer eller mindre regleras. Hur lagen kommer tillämpas är ännu oklart.