Referera med mera

Tre studenter samtalar

Eftersom vetenskapligt skrivande alltid bygger på tidigare forskning, måste du tydligt visa vilken forskning du använt när du skrivit ditt arbete.
Här tar vi upp hur du kan referera, citera och hänvisa. Tänk på att sättet att arbeta med andras texter skiljer sig mellan olika ämnesområden. Var uppmärksam när du läser vetenskapliga artiklar och böcker. I andras texter får du många exempel på hur forskare inom just ditt ämne inkluderar andras texter i sina arbeten.

Exempel på citat, referat och hänvisning hittar du nedan och exemplen är hämtade från: Sternudd, Catharina (2007). Bilder av småstaden: om estetisk värdering av en stadstyp. Diss. Lund: Lunds universitet.
Och exemplen är utformade enligt APA7.

Referera

Att referera betyder här att sammanfatta andras texter, eller delar av texter, och skriva om dem med egna ord. Att referera kallas ibland för att parafrasera.

Tänk på att!
Använd dina egna ord och uttryck när du refererar, annars riskerar du att plagiera.
Några tips, från en av våra skrivhandledare, på hur du skriver ett bra referat med dina egna ord.

  • Se till att du verkligen förstått texten innan du börjar skriva
  • Ta anteckningar medan du läser och skriv referatet baserat på anteckningarna
  • Föreställ dig att du ska förklara texten för någon som inte förstår originaltexten

Exempel på referat:

Detta synsätt kan exemplifieras genom en artikel (Britton & Sandell 2003) vars huvudbudskap är att Stockholm saknar nutida arkitektur som väcker uppmärksamhet utanför landets gränser. Den byggnad som efterfrågas måste uppmärksammas internationellt (ordet förekommer tio gånger i artikeln) av ”utländska journalister, arkitekter, designers och andra gäster” samt ”kvalificerade internationella resenärer”. Den önskade byggnadens viktigaste egenskap är att den ska vara modern (ordet används sju gånger) och man poängterar att nya byggnader som uppförts i Stockholm på senare tid saknar just denna egenskap.

Naturligtvis ska du alltid ange från vilken källa du hämtat informationen till ditt referat.

Ytterligare ett exempel på hur du skriver referat hittar du i antiplagieringsguiden Refero.

Citera

Tänk på att!
Inom de flesta ämnen används citat sparsamt. Det är ofta bättre att referera källorna med egna ord. Ett undantag är ämnet litteraturvetenskap, där det är vanligt att arbeta med citat som kommenteras.
När någon formulerat sig väldigt väl, eller om det finns en risk att betydelsen ändras vid omskrivning, kan det ändå finnas anledning att använda ett direkt citat med exakt samma ordalydelse som i källan. Ett kortare citat ska stå inom citationstecken och kan stå som en del av texten. Exempel på kortare citat:

Forskning om mekanismerna bakom etnisk segregation visar emellertid att ”de som invandrat till Sverige gärna vill bo i mer etniskt blandade områden, men att en rad mekanismer hindrar deras vilja” (Molina 2005, s. 107).

Längre citat, också kallat blockcitat, står ofta utan citationstecken men med indrag både till höger och till vänster. Ibland skrivs också den citerade texten med ett något mindre typsnitt. Exempel på ett blockcitat:

Artikelförfattarna tycks anse att opinionens ogillande i sig är ett gott betyg åt en modern byggnad.

Ett argument som ofta framförts i den svenska debatten är att det är de som bor och verkar i miljöerna som måste få styra arkitekturens utformning. Detta är ett populistiskt argument som med automatik motverkar progressivt byggande. Motstånd mot det nya kommer aldrig att saknas. Det är stadsbyggarens uppgift att med pedagogik och goda exempel förklara behovet av utveckling. Vi bygger ju inte i första hand för oss själva utan för kommande generationer. Vi får heller inte glömma att exempelvis Stadshuset väckte en våldsam proteststorm bland den tidens allmänhet när det byggdes – eller, för den delen, att Kulturhuset än i dag är Stockholms mest ”avskydda” byggnad. (Britton & Sandell 2003)

En betoning av konstnärligt nyskapande i arkitekturen (och därmed ett motstånd mot äldre förebilder) är förbundet med ett avståndstagande från allmänhetens estetiska preferenser.

Tänk på att bara använda citat för att förstärka ditt eget resonemang. Du måste alltså på något sätt annonsera, kommentera eller förklara ditt citat, som i exemplet ovan.

Hänvisa

När du vill ge en bredare bild av en forskningsfråga kan du hänvisa till en eller flera viktigare källor som använts, utan att använda dig av något direkt citat eller referat. Även i ett sådant fall måste du tydligt ange vad du hänvisar till.

Estetisk upplevelse av historiska miljöer har intresserat den holländske forskaren J.F. Coeterier som i en studie (2002) utrett människors upplevelse av historisk bebyggelse och speciellt intresserat sig för hur miljöerna värderas ur estetisk synvinkel.

Undvika plagiering

Plagiering innebär att du använder andras texter och idéer och framställer det som om de är dina egna. Om du inte anger var du hämtat informationen, riskerar du att anklagas för plagiering. För att undvika oavsiktlig plagiering, är det viktigt att du tydligt anger vilka källor du använt. Det ska du göra både i din text och i referenslistan. Det här gäller vare sig du citerar en källa direkt eller om du refererar den med dina egna ord. Om din text i ett referat ligger för nära originaltexten anses det vara plagiat. Tänk också på att du plagierar om du tar med ett citat som sträcker sig över flera sidor, även om du anger källan.

Tänk på att!
Dina egna texter, exempelvis från en tidigare uppsats eller hemtenta, räknas också som källor. Om du inte citerar och refererar dem korrekt, betraktas det som självplagiering.

Gör det lättare för dig själv att undvika oavsiktlig plagiering genom att redan från början vara noga med att notera vilka källor du använder och var i texten du ska sätta in en hänvisning till källan.

Se en film om plagiat från SLU:s bibliotek.

Refero är en webbaserad guide som hjälper dig som student att förstå vad plagiering innebär. Du får också tips på hur du kan citera och referera korrekt för att undvika att plagiera.

Du kan läsa mer om upphovsrätt här i Skrivguiden.

Topp