Referera med mera

Tre studenter samtalar

Exempel på citat, referat och hänvisning hittar du nedan och exemplen är hämtade från: Sternudd, Catharina (2007). Bilder av småstaden: om estetisk värdering av en stadstyp. Diss. Lund : Lunds universitet

Referera

Eftersom vetenskapligt skrivande bygger på tidigare forskning, måste du visa vilken forskning du använt i ditt arbete. Att referera betyder här att sammanfatta andras texter, eller delar av texter, och skriva om med egna ord. Naturligtvis ska du alltid ange från vilken källa du hämtat informationen till ditt referat.

Exempel på referat:

Detta synsätt kan exemplifieras genom en artikel (Britton & Sandell 2003) vars huvudbudskap är att Stockholm saknar nutida arkitektur som väcker uppmärksamhet utanför landets gränser. Den byggnad som efterfrågas måste uppmärksammas internationellt (ordet förekommer tio gånger i artikeln) av “utländska journalister, arkitekter, designers och andra gäster” samt “kvalificerade internationella resenärer”. Den önskade byggnadens viktigaste egenskap är att den ska vara modern (ordet används sju gånger) och man poängterar att nya byggnader som uppförts i Stockholm på senare tid saknar just denna egenskap.

Ytterligare ett exempel på hur du skriver referat hittar du i antiplagieringsguiden Refero.

Citera

Tänk på att!
Inom de flesta ämnen används citat sparsamt. Det är ofta bättre att referera källorna med egna ord. Ett undantag är ämnet litteraturvetenskap, där det är vanligt att arbeta med citat som kommenteras.

När någon formulerat sig väldigt väl, eller om det finns en risk att betydelsen ändras vid omskrivning, kan det ändå finnas anledning att använda ett direkt citat med exakt samma ordalydelse som i källan. Ett kortare citat ska stå inom citationstecken och kan stå som en del av texten. Exempel på kortare citat:

Forskning om mekanismerna bakom etnisk segregation visar emellertid att “de som invandrat till Sverige gärna vill bo i mer etniskt blandade områden, men att en rad mekanismer hindrar deras vilja” (Molina 2005, s. 107).

Längre citat, också kallat blockcitat, står ofta utan citationstecken men med indrag både till höger och till vänster. Ibland skrivs också den citerade texten med ett något mindre typsnitt. Exempel på ett blockcitat:

Artikelförfattarna tycks anse att opinionens ogillande i sig är ett gott betyg åt en modern byggnad.

Ett argument som ofta framförts i den svenska debatten är att det är de som bor och verkar i miljöerna som måste få styra arkitekturens utformning. Detta är ett populistiskt argument som med automatik motverkar progressivt byggande. Motstånd mot det nya kommer aldrig att saknas. Det är stadsbyggarens uppgift att med pedagogik och goda exempel förklara behovet av utveckling. Vi bygger ju inte i första hand för oss själva utan för kommande generationer. Vi får heller inte glömma att exempelvis Stadshuset väckte en våldsam proteststorm bland den tidens allmänhet när det byggdes – eller, för den delen, att Kulturhuset än i dag är Stockholms mest “avskydda” byggnad. (Britton & Sandell 2003)

En betoning av konstnärligt nyskapande i arkitekturen (och därmed ett motstånd mot äldre förebilder) är förbundet med ett avståndstagande från allmänhetens estetiska preferenser.

Tänk på att bara använda citat för att förstärka ditt eget resonemang. Du måste alltså på något sätt annonsera, kommentera eller förklara ditt citat, som i exemplet ovan.

Hänvisa

När du vill ge en bredare bild av en forskningsfråga kan du hänvisa till en eller flera viktigare källor som använts, utan att använda dig av något direkt citat eller referat. Även i ett sådant fall måste du tydligt ange vad du hänvisar till.

Estetisk upplevelse av historiska miljöer har intresserat den holländske forskaren J.F. Coeterier som i en studie (2002) utrett människors upplevelse av historisk bebyggelse och speciellt intresserat sig för hur miljöerna värderas ur estetisk synvinkel.

Undvika plagiering

För att undvika plagiering, är det viktigt att du anger vilka källor du använt. Det ska du göra både i din text och i referenslistan. Det här gäller vare sig du citerar en källa direkt eller om du refererar den med dina egna ord. Tänk också på att du plagierar om du tar med ett citat som sträcker sig över flera sidor, även om du anger källan.

Du kan läsa mer om upphovsrätt här i Skrivguiden.

Refero är en webbaserad guide som hjälper dig som student att förstå vad plagiering innebär. Du får också tips på hur du kan citera och referera korrekt för att undvika att plagiera.

Topp