Öppna resurser

En student sitter och läser i biblioteket

Här finns ett antal resurser som är fritt tillgängliga på webben.

Mallar

I skrivguiden kommer vi efterhand att publicera olika typer av mallar för rapportskrivning, uppsatser med mera. Mallarna ska ses som exempel på hur det ska se ut, men glöm inte att det alltid är din lärare som anger vilken mall eller i vilken form olika uppgifter ska göras.

Rapportskrivning för ingenjörer

Gunilla Åkesson-Nilsson, som är lektor på BTH, har gjort en väl genomarbetad skrift som heter Rapportskrivning för ingenjörer. Den kan även vara användbar i andra utbildningar, eftersom det finns flera generella avsnitt som behandlar grundläggande principer i skrivandet. Rapporten innehåller t.ex. anvisningar för hur en teknisk rapport ska struktureras, hur de olika delarna ska skrivas, hur tabeller och figurer ska presenteras och hur de kan tillverkas i Excel.
Den är inte avsedd att användas vid skrivandet av examensarbeten, men den täcker ändå in stora delar av hur ett examensarbete ska skrivas.

Ordböcker och uppslagsverk

I samband med att du läser vetenskapliga texter inför din skrivuppgift kommer du att stöta på ord och facktermer (ofta på engelska) som inte används i det vardagliga språket. För att fullt ut kunna ta del av dessa texter är det en nödvändighet att slå upp dessa ord och ta reda på vad de betyder.

Ordböcker

Svenska

Svenska Akademiens ordböcker. Här hittar du Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) med stavning och böjning av 125 000 ord, Svensk ordbok (SO) där du får mer ingående beskrivning av över 65 000 ords betydelse samt Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) som är en historisk ordbok. SAOL finns som app för både iPhone och Android. SAOL och SO finns som appar för både iPhone och Android.

Svensk – engelsk / engelsk – svensk
ord.se är en fritt tillgänglig resurs från Norstedts som har engelsk – svensk / svensk – engelsk ordbok.

Engelska
 I Oxford Dictionaries från Oxford University Press hittar du definitioner och exempel på användning av engelska ord.

Uppslagsverk

Refseek har gjort en lista med länkar till olika uppslagsverk på webben. Du kan också söka i alla uppslagsverken samtidigt via refseek.

Skriva tillsammans, dela dokument och stavningskontroll

Att samarbeta kring en text kan vara ganska svårt om man inte använder verktyg som är utvecklade för ändamålet. Det vanligaste sättet har varit att skicka filer med e-post eller liknande. Extra komplicerat blir det då fler än två ska dela ett dokument. Versionshantering är ofta ett stort problem, likaså att se vem som skrivit vad i dokumentet och vilka ändringar som gjorts

Samarbetsverktyg
Det finns flera möjligheter att samarbeta om ett dokument. På Linnéuniversitetet finns en guide med tips om lämpliga onlineverktyg för delning, lagring och redigering.

I Office 365 och Google dokument finns stavningshjälp och flera andra texthjälpmedel.

Studieteknik

Språkverkstaden på Högskolan Kristianstad har gjort en fritt tillgänglig introduktion till studieteknik, Rivstarta dina studier – Studieteknik.

Referenshantering och upphovsrätt

Referenshantering

Referenshantering handlar om att hålla reda på de referenser till böcker, artiklar och annat material som man vill hänvisa till. Det handlar också om att presentera referenserna på ett korrekt sätt, både i texten och i litteraturförteckningen. Referenshanteringsprogram hjälper dig att hantera dina referenser under hela skrivprocessen, från informationssökning till publicering av din färdiga text. Läs mer om referenser och referenshantering i Skrivguiden.

I Skrivguiden finns också ett avsnitt om hjälpmedel vid referenshantering.

Se en film med olika korta avsnitt om hur referenser fungerar. (På engelska)
Referencing – how does it work

 Upphovsrätt

För att kunna använda andras material på ett korrekt sätt, måste du respektera upphovsrätten som finns reglerad i lagar och avtal. Aktuella regler för högskolor och universitet hittar du på Bonus copyright access webbplats. Pdf-filerna Broschyr respektive Kopieringsguide sammanfattar reglerna. Mer information om användarrättigheter hittar du på Umeå UB:s sida Användarrättigheter.

Översättning

Ibland kan du behöva översätta delar av texter när du skriver din uppsats. I vetenskapliga texter förekommer vanligen många facktermer, och för att öka din förståelse av det du läser är det nödvändigt att översätta dessa till svenska. Ett annat exempel är om du vill översätta ett citat som är skrivet på ett annat språk. Kom dock ihåg att i dessa fall alltid ange att det är din egen översättning i referensen, exempelvis (Stevens 1998, min översättning).

Kom ihåg att du inte kan lita fullt ut på resultatet från automatiska översättningstjänster! Kontrollera därför alltid översättningarna noga innan du använder dem i din text. På webben finns många olika översättningstjänster, till exempel Microsoft Översättare och Google Översätt.

Om akademiskt skrivande

Utöver Skrivguiden finns det flera öppna resurser om akademiskt skrivande på nätet. Några av de vi tycker är bäst har vi länkat till här.

MOOC om akademiskt skrivande

Sedan hösten 2016 erbjuder Lunds Universitet en mycket användbar MOOC om akademiskt skrivande där du får konkreta tips och också får träna ditt skrivande. MOOC står för Massive Open Online Course och är en typ av webbaserad kurs som du kan läsa när och var du vill.

Dan Åkerlunds ”Guide till akademiskt skrivande”

I Dan Åkerlunds ”Guide till akademiskt skrivande” kan du hitta många konkreta tips på vad du bör tänka på när du skriver akademiska texter.

Topp