Högskolan Kristianstad

På den här sidan hittar du olika resurser som kan vara användbara när du ska skriva en rapport eller uppsats som student på Högskolan Kristianstad. Den här listan är inte tänkt att vara heltäckande, utan ska fungera som ett exempel på olika typer av resurser. Det finns med andra ord mycket mer än vad som kan tas upp här, så leta gärna efter fler på egen hand.

En student och en bibliotekarie samtalarOrdböcker och uppslagsverk

I samband med att du läser vetenskapliga texter inför din skrivuppgift kommer du att stöta på ord och facktermer (ofta på engelska) som inte används i det vardagliga språket. För att fullt ut kunna ta del av dessa texter är det en nödvändighet att slå upp dessa ord och ta reda på vad de betyder.

Ordböcker

Svenska
Nationalencyklopedin hittar du både svensk och engelsk ordbok.

Svenska Akademiens Ordböcker. Här hittar du ordlistan SAOL (Koncentrerad ordlista med 126 000 ord), Svensk ordbok, SO (Ingående beskrivningar av 65 000 ord), SAOB (Historisk ordbok med 500 000 ord). App finns för SAOL och SO för både iPhone och Android.

Svensk – engelsk / engelsk – svensk
ord.se är en fritt tillgänglig resurs från Norstedts som liksom Nationalencyklopedin har engelsk – svensk / svensk – engelsk ordbok.

Engelska
Oxford English Dictionary  och Oxford Dictionaries (fritt tillgänglig) från Oxford University Press.

Uppslagsverk

Nationalencyklopedin

Skriva tillsammans, dela dokument och stavningskontroll

Det finns flera möjligheter att samarbeta om ett dokument. På studentportalens sidor om samarbete för skrivande finns tips om lämpliga onlineverktyg för delning, lagring och redigering. I Office 365 och Google dokument finns också stavningshjälp och flera andra texthjälpmedel.

I Stava kan du kontrollera stavning genom att klistra in korta texter eller hänvisa till en webbsida. Ett alternativ till kontroll av stavfel på webbsidor är att aktivera funktionen för stavningskontroll direkt i din webbläsare.

Studieteknik

Språkverkstaden på högskolan har gjort en introduktion till studieteknik, Rivstarta dina studier – Studieteknik.

Referenshantering och upphovsrätt

Referenshantering

Referenshantering handlar om att hålla reda på de referenser till böcker, artiklar och annat material som man vill hänvisa till. Det handlar också om att presentera referenserna på ett korrekt sätt, både i texten och i litteraturförteckningen. Referenshanteringsprogram hjälper dig att hantera dina referenser under hela skrivprocessen, från informationssökning till publicering av din färdiga text. Läs mer om referenser och referenshantering i Skrivguiden.

På Högskolan Kritstianstads bibliotekts hemsida finns utförlig information om hur du hanterar referenser och länkar till guider som beskriver hur man formaterar referenser. I Skrivguiden finns också ett avsnitt om hjälpmedel vid referenshantering.

 Upphovsrätt

För att kunna använda andras material på ett korrekt sätt, måste du respektera upphovsrätten som finns reglerad i lagar och avtal. Nya regler för högskolor och universitet hittar du i ett avtal från 2014.

Översättning

Ibland kan du behöva översätta delar av texter när du skriver din uppsats. I vetenskapliga texter förekommer vanligen många facktermer, och för att öka din förståelse av det du läser är det nödvändigt att översätta dessa till svenska. Ett annat exempel är om du vill översätta ett citat som är skrivet på ett annat språk. Kom dock ihåg att i dessa fall alltid ange att det är din egen översättning i referensen, exempelvis (Stevens 1998, min översättning).

Kom ihåg att du inte kan lita fullt ut på resultatet från automatiska översättningstjänster! Kontrollera därför alltid översättningarna noga innan du använder dem i din text. På webben finns många olika översättningstjänster, till exempel Bing Översättare och Google Översätt.

Mallar

I skrivguiden kommer vi efterhand att publicera olika typer av mallar för rapportskrivning, uppsatser med mera. Mallarna ska ses som exempel på hur det ska se ut, men glöm inte att det alltid är din lärare som anger vilken mall eller i vilken form olika uppgifter ska göras.

Rapportskrivning för ingenjörer

Gunilla Åkesson-Nilsson, som är lektor på BTH, har gjort en väl genomarbetad skrift som heter Rapportskrivning för ingenjörer. Den kan även vara användbar i andra utbildningar, eftersom det finns flera generella avsnitt som behandlar grundläggande principer i skrivandet. Rapporten innehåller t.ex. anvisningar för hur en teknisk rapport ska struktureras, hur de olika delarna ska skrivas, hur tabeller och figurer ska presenteras och hur de kan tillverkas i Excel.
Den är inte avsedd att användas vid skrivandet av examensarbeten, men den täcker ändå in stora delar av hur ett examensarbete ska skrivas.

Topp